องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.145.83.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 379,776  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ                  

            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา                                                    

                ๑. ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น       

                ๒. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา
                ๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ


ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจและพัฒนารายได้
         
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
                    ๑. ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
                    ๒. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
                    ๓. ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
                    ๔. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาคนเพื่อยกคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
           กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
                    ๑.ส่งเสริมให้ความรู้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
                    ๒.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
                    ๓.ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                    ๔.การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
                    ๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
                    ๖.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
                      ๑. ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                      ๒. บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                      ๓. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม
            กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
                      ๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                      ๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
                      ๓. การพัฒนาบุคลากร

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.