องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.80.198.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 314,758  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์

 

ตำบลบ้านจารย์น่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 

เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า

 

ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

          กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

          ๑. ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

      ๒. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา

          ๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจและพัฒนารายได้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

          ๑. ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

          ๒. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

          . ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชน

          ๔. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  ๓การพัฒนาคนเพื่อยกคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

          กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

        ๑.ส่งเสริมให้ความรู้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

          ๒.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

          ๓.ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

         . การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

          . ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๒. บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          . ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม

          กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา

          ๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

          ๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

          ๓. การพัฒนาบุคลากร

 

มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.