องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ยินดีต้อนรับ...


ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.122.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 277,843  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)   พันธกิจการพัฒนา (Mission)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์

 

          1. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

 

ตำบลบ้านจารย์น่าอยู่    มีคุณภาพชีวิตดี  

 เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า   ผู้คนยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

 

          2. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์   (Mission)

1.               ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตำบลอย่างทั่วถึงทุกคน

2.               ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

3.               ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน

4.               การผลิต

5.               ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

6.               ปรับปรุงซ่อมบำรุงและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลบ้านจารย์

7.              ส่งเสริมการประกอบอาชีพและส่งเสริมด้านการตลาด

8.              ส่งเสริมและจัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่

9.               จัดให้มีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  และปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

10.           จัดกิจกรรมทางศาสนาและส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง

11.           ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

          3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์   (Goals)

1.              ลดต้นทุนทางการผลิต  เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร

2.              ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3.              ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงและมีอาชีพเสริม

4.              การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

5.               มีแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรอย่างพอเพียง

6.               ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

7.              พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร   การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย

8.               ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอทุกครัวเรือนโดยการขยายเขตไฟฟ้า ย้ายเสาไฟฟ้าเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเพิ่มไฟส่องทางสาธารณะ 

9.                ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลจากยาเสพติด

10.           ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

11.           ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  และรวดเร็วและชัดเจน

12.            ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่  มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

13.           ประชาชนมีความรู้ คุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

14.            องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

15.            ประชาชนมีความตื่นตัวในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

16.            การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

17.            พัฒนาการบริการประชาชน  มีความสะดวก  รวดเร็ว  และเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

 

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์

1.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.                ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

5.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.               ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน    การบริการประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

          5.  แนวทางการพัฒนา

1.               ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

2.               ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง และสังคม

3.               สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ

4.               ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.               ส่งเสริมการศึกษา

6.               สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

7.               ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

8.               พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

9.               รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10.            พัฒนาแหล่งน้ำ

11.             ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มแรงงานและกลุ่มสตรี

12.             ส่งเสริมการตลาด  การค้า และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

13.              รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์

เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 22 เมษายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
Tel : 0-44558565  Fax : 0-44558566
Email : obtbanjarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.